โรงพิมพ์ ถุงกระดาษ กล่องบรรจุภัณฑ์

รับออกแบบสิ่งพิมพ์

โดยที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ เป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกแบบสิ่งพิมพ์ เพื่อให้ โรงพิมพ์ สามารถทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีการทำงานที่ถูกต้อง แม่นยำ

โปรแกรมที่ใช้ออกแบบ

ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบสินค้า หรือบริการ ได้แก่โปรแกรม Ilustator และ Photoshop โดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือถุงกระดาษที่มีความสวยงาม มีการทำงานที่ซับซ้อน ผู้ใช้จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการทำงานตั้งแต่เริ่มกระบวนการในการคิด ร่างต้นแบบ การจัดทำต้นแบบจากคอมพิวเตอร์มาเป็นกระดาษและมีการลองใส่สินค้าลงไปในตัวต้นแบบนั้นๆ เพื่อให้ได้ขนาดที่แท้จริง หากว่าไม่พอดีกัน จะต้องมีการแก้ไขจนกว่าจะได้ตัวต้นแบบที่ถูกต้องนั้น

การทำต้นแบบของ โรงพิมพ์

การทำต้นแบบนั้น จะต้องใช้ความชำนาญของผู้จัดทำพอสมควร เพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการ และมีความถูกต้องแม่นยำ หากเกิดข้อผิดพลาดและไม่ได้รับการแก้ไข จนนำไปสู่การจัดทำสิ่งพิมพ์ในกระบวนการผลิตแล้ว จะเกิดความเสียหายอย่างมาก การแก้ไขของ โรงพิมพ์ ทำได้อย่างเดียวคือ การพิมพ์งานนั้นใหม่ทั้งหมด เพราะว่ากระดาษเมื่อพิมพ์ไปแล้ว ไม่สามารถ ลบหรือต่อเพิ่มขนาดของกระดาษได้อีกเลย